Klauzula Informacyjna RODO oraz polityka prywatności.

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest JARGA SP. Z O. O. ,KRS: 0000745742 , NIP: 1251680056 ,REGON: 381057849, ul. Misia Uszatka 17
    76-107 Rusinowo zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w tym w celach kontaktowych takich jak udzielanie odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Powyższe jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych, wynajmu lub innych podobnych usług, które na życzenie klienta są świadczone przez Administratora.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz klienta fakturą VAT). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z klientem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT. W szczególnych przypadkach przetwarzanie może odbywać się również na podstawie zgody klienta na przetwarzanie.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Natomiast w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – klient ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody pozosstaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług na rzecz klienta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania.
 7. Dane osobowe klienta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców współpracującym z Administratorem: firmom księgowym, kancelariom prawnym, firmom ubezpieczeniowym, firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT, firmom kurierskim i pocztowym,
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym

 

 

Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu linowedomki.pl:
– umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające);
– umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
– umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
– umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.
Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa.

 

Zbierane dane

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych, reklamowych marketingowych:
– typ urządzenia,
– system operacyjny,
– rodzaj przeglądarki internetowej,
– rozdzielczość ekranu,
– adres IP.
Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony oraz celów promocyjnych i komercyjnych firmy.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

 

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Portal zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Kontakt

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: domki@linowedomki.pl